خانه / نشان ردپا

نشان ردپا

نشان رد پا

لینگ ورود به کانال   پاسخ به سوالات تلگرام lp18000@ اگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست بايد بررسي شود. اگر رد پاي چپ باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت چپ بايد بررسي شود . اگر رد پاي چپ و راست …

ادامه نوشته »ارسال